Wniosek o podwyżki


Do pobrania: wniosek do pobrania
Zmiany w kształceniu podyplomowym

Link do NRPiP: Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych od 1 maja 2017r
Link do strony logowania Systemu Monitorowania Kształcenia: System Monitorowania Kształcenia
Prezentacja dotycząca sposobu potwierdzania danych pielęgniarek za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia
Do pobrania: Zmiany w kształceniu podyplomowym - podręcznik
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Zawodowy punkt widzenia

Ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy
Oficjalne czasopismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Pokaż szczegóły

Co miesiąc
 • Najaktualniejsze wydarzenia
 • Bezpieczeństwo pracy pielęgniarki i położnej
 • Standardy i modele pielęgnowania
 • Materiały szkoleniowe
 • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i wzory dokumentów
 • Porady prawne
 • Doniesienia ze świata
Dołącz do grona czytelników MPiP (tu znajdziesz formularz prenumeraty oraz dodatkowe informacje o piśmie)

Prenumeratorzy MPIP otrzymują bezpłatnie wszystkie wydania specjalne i plakaty instruktażowe. Mają również pierwszeństwo publikowania twoich artykułów na łamach pisma oraz szansę otrzymania cennych nagród rzeczowych, np. odzież medyczną, zegarki pielęgniarskie, poradniki zawodowe oraz sprzęt medyczny.

Zapraszamy także do grona autorów MPiP - kontakt z redakcją

Redakcja przygotowuje na prośbę autorów zaświadczenia o publikacji w ogólnopolskim piśmie zawodowym do przedstawienia na uczelni i pracodawcy. MPIP znajduje się bazie Index Copernicus.

plakat oraz dodatkowe informacje o miesięczniku


Kształcenie podyplomowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach jako Organizator Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, informuje o możliwości zorganizowania kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych.
Pokaż szczegóły

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa:
 • chirurgicznego
 • diabetologicznego
 • internistycznego
 • kardiologicznego
 • onkologicznego
 • opieki długoterminowej
 • ratunkowego
 • rodzinnego
Kursy specjalistyczne:
 • Leczenie ran dla pielęgniarek
 • Stomia dla pielęgniarek
 • Szczepienia ochronne
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek
 • Endoskopia dla pielęgniarek
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 • Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych
W/w kursy będą zorganizowane w przypadku dostatecznej liczby chętnych min. 20 osób.
Przewidywane koszty kursów kwalifikacyjnych w granicach 1.200 zł - 1.400 zł
Kursów specjalistycznych 300 zł - 600 zł


Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnegoObowiązek zgłaszania zmian objętych rejestrem

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach przypomina o ustawowym obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Pomiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Pokaż szczegóły
Zgodnie z art.107 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ()Dz. U. z 2013r. poz.217 t.j.) pomiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
W przypadku niezgłoszenia zmian danych objętych rejestrem w ww. terminie, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność lecznicza karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Na podstawie art. 107 ust.4 cytowanej ustawy w przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek uchwałę w sprawie założenia kary pieniężnej podejmuje właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych.