kształcenie podyplomowe - wymogi

Do pobrania: kształcenie podyplomowe - wymogiWzór uroczystego stroju zawodowego

Wzór uroczystego stroju zawodowego
Uchwała w sprawie określenia wzoru uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasad jego używaniaZagrożenia zawodowe na stanowisku pielęgniarki i położnej (przedruk z "Prewencja wykroczeń zawodowych na stanowisku pielęgniarki i położnej")

Zagrożenia zawodowe na stanowisku położnej
Zagrożenia zawodowe na stanowisku pracy pielęgniarkiSłużba pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony Terytorialnej

Informacja na temat możliwości służby pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony TerytorialnejSzczepienia w pytaniach i odpowiedziach

szczepiemia w pytaniach i odpowiedziach cz.1
szczepiemia w pytaniach i odpowiedziach cz.2Uwagi do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze , w zakresie pielęgniarska opieka długoterminowa.

Uwagi do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu ZdrowiaSpotkanie pielęgniarek i położnych z Ministrem Zdrowia w sprawie strategii

Spotkanie pielęgniarek i położnych z Ministrem Zdrowia w sprawie strategiiPodręcznik dla pielęgniarek szkolnych

Podręcznik dla pielęgniarek szkolnychList intencyjny - policyjny program profilaktyczny

List intencyjnyZnowelizowane przepisy o zawodach pielęgniarki i położnej

Informacja w sprawie wejścia w życie znowelizowanych przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej

InformacjaStanowisko Ministra Zdrowia w sprawie podwyżek wynagrodzeń

Korespondencja MZ w sprawie żródła finansowania podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz gwarantowanego poziomu najniższych wynagrodzeń zasadniczych i wyrównania dysproporcji płacowych

Korespondencja Ministra ZdrowiaDługoterminowa Opieka Medyczna - Debata

Długoterminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w Polsce - Rekomendacje z debaty eksperckiej OPD

Pokaż szczegóły


Obok problemów alkoholowych

Procedura ,,Niebieskiej Karty" i zadania przedstawicieli ochrony zdrowia z niej wynikające. Jak pomóc osobom krzywdzonym? To jeden z tematów szkolenia nt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowanego przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie 6 - 7 październik 2016 r.

Pokaż szczegółyZjawisko przemocy w rodzinie to jedno z najpoważniejszych zaburzeń życia społecznego. Od 2010 roku do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostali włączeni miedzy innymi przedstawiciele ochrony zdrowia [ lekarze, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni]. Pielęgniarki oraz położne, jako pracownicy medyczni mają bezpośredni kontakt z ludźmi, posiadają duże zaufanie pacjentów, a także wiedzę, która może odgrywać ogromną rolę w powstrzymaniu przemocy. Często w swojej pracy [ w rodzinach, w domu chorego] spotykamy osoby, które niestety jej doświadczają. Pielęgniarka, czy też położna o problemach takich osób winna zebrać najważniejsze informacje, zainteresować się sytuacją takich osób oraz zaoferować pomoc swojemu podopiecznemu. Mając na uwadze powyższe w przypadku podejrzenia przemocy podejmujemy współpracę z pracownikami pomocy społecznej lub organami porządku publicznego np. policją, prokuraturą. W sytuacji zauważenia przemocy czy to fizycznej, psychicznej, seksualnej, czy też ekonomicznej mamy obowiązek do interwencji.

Cechy charakterystyczne dla osób doświadczających przemocy to liczne dolegliwości psychosomatyczne, niska samoocena, niepokój, depresja, izolacja społeczna, nadużywanie leków lub alkoholu. Należy przede wszystkim pamiętać, że w rodzinach, gdzie panuje przemoc a są dzieci, to właśnie one stają się przede wszystkim ofiarami takich zachowań. Rozmowa z taką osobą nie jest łatwa, wymaga od nas przede wszystkim empatii, ostrożności i wiedzy. Powinna odbywać się w miejscu, które sprzyja zaufaniu oraz daje poczucie bezpieczeństwa. Rozmowa taka powinna odbyć się bez udziału osób trzecich, a także być otwarta i nieoceniająca.

Ważną role odgrywa informacja o formach pomocy, z których ofiara może skorzystać. Osoba doświadczająca przemocy powinna wiedzieć, że ma prawo do obrony, w tym m.in. ma prawo wezwać policję na interwencje oraz zawiadomić prokuraturę. Do nas należy też uświadomienie i wyjaśnienie osobie krzywdzonej o możliwościach wynikających z tzw. Niebieskiej Karty, procedurze jej założenia oraz sposobie wypełnieniu formularza. Do naszych kompetencji należy także przekazanie jej do przewodniczącego Zespołu interdyscyplinarnego na terenie swojej gminy/miasta.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury ”Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” [Dz. U. z dnia 3 października 2011r.]

Informujemy także ofiarę, że ma prawa nie tylko do badania lekarskiego, ale także do otrzymania nieodpłatnie zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzajach uszkodzeń ciała z użyciem przemocy w rodzinie. Wzór takiego zaświadczenia określił Minister Zdrowia w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie[ Dz.U. z dnia 29 października 2010r.]

Reagujmy na zauważoną przemoc pamiętając jednocześnie, że osoby jej doznające szukają wsparcia i pomocy, gdy problem jest już bardzo poważny. Nasz kontakt z ofiarami przemocy i nasza pomoc ma duże znaczenie. Jako pracownicy medyczni mamy na mocy wyżej wymienionej ustawy prawo do uruchomienia procedury tzw. ‘’Niebieskiej Karty’’ poprzez jej wypełnienie. Możemy także powiadomić policje czy prokuraturę, a jeżeli sytuacja dotyczy dziecka, powinniśmy także złożyć do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinny i Nieletnich wniosek o wygląd w sytuację takiego dziecka. Jednocześnie możemy skontaktować się z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia telefon 801120002 [plakat informacyjny zamieszczony poniżej]

REAGUJMY NA PRZEMOC.

NASZA MISJA TO NIESIENIE POMOCY I ULGI W ’’KAŻDYM’’ CIERPIENIU.

Danuta Ciszewska

Plakat informacyjny: plakat informacyjny