Deklaracja ubezpieczenia OC wersja *.pdf

Propozycja ubezpieczenia OC pielegniarek i położnych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC

Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej

Ustawa o działalności leczniczej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Regulamin pomocy socjalnej

Wniosek w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi losowej

Regulamin refundacji kosztów dokształcania

Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego

Wniosek o stwierdzenie PWZ

Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu

Oświadczeni o rozporzęciu wykonywania zawodu

Oświadczenie o zrzeczeniu sie pwz

Oświadczenie obywatela UE o tymczasowym wykonywaniu zawodu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez ORPiP

Potwierdzenie odbioru zaświaczenia

Wniosek o stwierdzenie pwz osobie nie będącej obywatelem UE

Wniosek o stwierdzenie pwz obywatelom UE

Wniosek o wpis do rejestru

Wniosek o wykreślenie z rejestru

Wniosek o wydanie duplikatu

Wniosek o wydanie nowego pwz

Arkusz Aktualizacyjny