Podstawy prawne działania

Samorząd pielęgniarek i położnych został utworzony dla reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tych zawodów mocą ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są: okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawie. Zadaniem samorządu jest w szczególności:
 • sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej
 • ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem
 • ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy, zatwierdzanych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
 • opiniowanie programu kształcenia zawodowego
 • współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa
 • integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych
 • obrona godności zawodowej pielęgniarek i położnych
 • reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej
 • udzielanie pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzającym wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informacji na temat uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, szerzenie oświaty zdrowotnej
 • współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo rozwojowymi w kraju i za granicą
 • współpraca z samorządem lekarskim oraz z samorządami innych zawodów medycznych w kraju i za granicą
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek, położnych i ich rodzin
 • zarządzanie majątkiem własnym
 • prowadzenie działalności wydawniczej
 • uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:
 • stwierdzanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i prawa wykonywania zawodu położnej oraz prowadzenie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych
 • negocjowanie warunków pracy i płac
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego, a w szczególności specjalizacji zawodowej pielęgniarek i położnych
 • przewodniczenie komisjom konkursowym na stanowiska pielęgniarek naczelnych, przełożonych i pielęgniarek oddziałowych oraz uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej
 • orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz sprawowanie sądownictwa polubownego
Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 1.07.2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.)

Zadania i kompetencje
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
 • Ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet
 • Rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika
 • Ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby
 • Dokonuje wyboru przewodniczącego i członków: okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu oraz wybiera okręgowego rzecznika i jego zastępców
 • Wybiera delegatów na Krajowy Zjazd
 • Odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji
 • Udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie
 • Podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby

 • Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 1.07.2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.)
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
 • Wykonuje uchwały okręgowego zjazdu
 • Stwierdza prawo wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
 • Prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych
 • Dokonuje wpisu członków na listę okręgowej izby oraz skreśla ich z tej listy
 • Powołuje komisje problemowe i kieruje ich pracą
 • Prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez naczelną radę
 • Składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem
 • Współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z samorządem terytorialnym

 • Podstawa prawna: art. 31 ustawy z dnia 1.07.2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.)
Okręgowa Komisja Rewizyjna
 • Kontroluje działalność, w szczególności finansową i gospodarczą, okręgowej rady
 • Składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej
 • Występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie

 • Podstawa prawna: art. 33 ustawy z dnia 1.07.2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.)
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
 • Rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz sprawuje sądownictwo polubowne
 • Składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw
 • Składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania

 • Podstawa prawna: art. 34 ustawy z dnia 1.07.2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.)
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 • Prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcję oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych

 • Podstawa prawna: art. 35 ustawy z dnia 1.07.2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.)