Komisja Socjalno-finansowa

Regulamin pomocy socjalnej
Wniosek w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi losowej
Regulamin refundacji kosztów dokształcania
Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego


Indywidualne i grupowe praktyki

Wnioski o wpis / zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Pokaż szczegóły
Od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis / zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą powinny być składane wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUP (zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru, Dz. U. Nr 221, poz. 1319 ze zm.)
  1. Aby wypełnić wniosek należy się zarejestrować na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Lecznicza https:// www.rpwdl.csioz.gov.pl ( w zakładce Aplikacja dla Praktyk Zawodowych)
  2. Wniosek należy podpisać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP) www.epuap.gov.pl gdzie po zarejestrowaniu swojego konta wypełniamy wniosek z prośbą o założenie profilu zaufanego

Podstawa Prawna

Pokaż szczegóły

Formy wykonywania praktyki

Pokaż szczegóły

Zgodnie za aktualnym stanem prawnym pielęgniarki i położne mogą wykonywać zawód:
 • w ramach umowy o pracę, stosunku służbowego
 • na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • w ramach wolontariatu
 • w ramach praktyk zawodowych
Działalność ta może być wykonywane w formie:
 • Indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej (także specjalistycznej)
 • Indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej (także specjalistycznej)wyłącznie w miejscu wezwania
 • Grupowej praktyki w formie spółki cywilnej (przepisy kodeksu cywilnego), spółki jawnej, spółki partnerskiej (przepisy kodeksu spółek handlowych)
Indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej (także specjalistyczna) może być wykonywana w gabinecie stacjonarnym, w miejscu wezwania, wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie zawartej z nim umowy. Pielęgniarka/położna wykonująca działalność leczniczą jako indywidualna praktyka (także specjalistyczna) w gabinecie stacjonarnym lub w miejscu wezwania zobowiązana jest:
 1. posiadać prawo wykonywania zawodu
 2. posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zawodu
 3. nie mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w ostatnich 6 latach poprzedzających złożenie wniosku o zarejestrowanie praktyki
 4. posiadać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (na podstawie ustawy o działalności gospodarczej)
 5. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 6. posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta
 7. wskazać adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej.
Ponadto wykonując świadczenia zdrowotne w gabinecie (miejsce udzielania świadczeń) należy dysponować pomieszczeniem posiadającym opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków umożliwiających tę działalność. Pielęgniarka/położna wykonująca indywidualną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie zawartej z tym podmiotem umowy powinna spełniać warunki wymienione w pkt 1-5.
Pielęgniarki/położne mogą udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki. Grupowa praktyka pielęgniarek /położnych funkcjonuje w formie spółki prawa cywilnego, spółki prawa handlowego tj. spółka jawna, spółka partnerska.
Utworzenie spółki cywilnej wymaga sporządzenia na piśmie umowy spółki zgodnie z przepisami art. 860-875 kodeksu cywilnego.
Spółka jawna wymaga sporządzenia pisemnej umowy spółki zgodnie z przepisami art. 22-85 kodeksu spółek handlowych oraz zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka partnerska wymaga sporządzenia pisemnej umowy spółki zgodnie z art. 86-101 kodeksu spółek handlowych i zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sadowym. Wykonując działalność leczniczą w formie grupowej praktyki należy spełniać wymagania wymienione w pkt 1-5 indywidualnej praktyki, a ponadto należy:
 • dysponować pomieszczeniem , w którym będą wykonywane świadczenia zdrowotne, wyposażonym aparaturę i sprzęt medyczny
 • posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych.
Wymienione wymogi nie dotyczą sytuacji gdy wykonywanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie zawartej z nim umowy.

Dokumenty wymagane do rejestracji

Pokaż szczegóły
Pielęgniarka/położna ubiegająca się o zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą musi złożyć wniosek w formie elektronicznej poprzez Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl) i dołączyć do niego skany dokumentów:
  - prawo wykonywania zawodu
  - potwierdzenie dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  - aktualną polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC w wysokości 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729)
  - w przypadku praktyki w gabinecie - opinię Terenowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającego spełnienie warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych
  - dowód opłaty za wpis do rejestru

Opłata za wpis i zmiany wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Pokaż szczegóły
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach informuje iż z dniem 01.07.2011 roku weszły w życie przepisy ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 105 ust 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy opłaty za wpis do rejestru wynosi 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę co do pełnego złotego, co w 2024 roku stanowi kwotę 149 zł.
Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podległo opłacie stanowiącej 50% wysokości wyżej wymienionej opłaty tj. 74,50 zł.

Schemat postępowania dla osób zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy

Składki i opłaty

Opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe od 01.01.2024r.

Pokaż szczegóły

Zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) art. 76 ust 5 wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe podlega opłacie:
Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego wynosi: 447 zł.

Opłaty za wpis do rejestru praktyk w ramach działalności leczniczej w roku 2024.

Pokaż szczegóły

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póz. zm.) art. 105 ust 1 pkt 1 opłata za wpis do rejestru wynosi:
2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego - w przypadku praktyki zawodowej opłata 149 zł. 
Na podstawie art. 105 ust 2 opłata za zmianę wpisu do rejestru wynosi: 50% wysokości wyżej wymienionej  kwoty tj. 74,50 zł. 

Wysokość składek członkowskich w roku 2024

Pokaż szczegóły

Podstawa prawna opłacania składek:
 • ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. art. 11 ust. 2 pkt 4 (Dz. U.2011.174.1038 z późniejszymi zmianami)
 • uchwała Nr 18 i uchwała Nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału
Wysokość składki

 1. 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego
 2. przepis pkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;
 3. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych - w roku 2024 składka wynosi 58,26 zł miesięcznie

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC pielęgniarek i położnych

Propozycja ubezpieczenia OC pielegniarek i położnych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC

Deklaracja ubezpieczenia OC

Deklaracja ubezpieczenia OC wersja *.doc do wypełnienia na komputerze

Deklaracja ubezpieczenia OC wersja *.pdf