Podstawa prawna

art. 4 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 01.07.2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038)

Zadania Ośrodka:
  • Udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
  • Udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
  • Prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
  • Udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
  • Udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.
Informacja dla absolwentek liceów medycznych w aspekcie zmienionej dyrektywy 2005/36/WE

Pielęgniarka posiadająca dyplom liceum medycznego, która chciałaby podjąć pracę w państwie Unii Europejskiej po 1 stycznia 2014r. (czyli po wejściu w życie unowocześnionej dyrektywy 2005/36/WE), powinna przede wszystkim zgłosić się do organu rejestrującego w danym kraju by uzyskać informacje na temat warunków uzyskania rejestracji. W poszczególnych krajach często funkcjonują wewnętrzne przepisy korporacyjne regulujące tę kwestię w różny sposób.

Pielęgniarka, absolwentka liceum medycznego, przed wyjazdem powinna przetłumaczyć dyplom u tłumacza przysięgłego (niektóre kraje wymagają dodatkowego poświadczenia go w MSZ, MZ lub ambasadzie danego kraju - dlatego ważne jest aby wcześniej poznać wymagania danego organu rejestrującego). Niezbędne jest też uzyskanie zaświadczenia z okręgowej izby pielęgniarek i położnych, wydawanego osobom chcącym podjąć pracę na terenie UE. Zaświadczenie takie ważne jest 3 miesiące i zawiera informacje m.inn. na temat posiadanego wykształcenia (dyplomu), stażu pracy czy braku prowadzonych postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

Należy pamiętać, że zmiany dotyczące uznawania dyplomów liceum pielęgniarskiego nie oznaczają ich automatycznego i bezwarunkowego uznania w innych krajach UE, bez konieczności spełnienia warunków wynikających z przepisów dyrektywy oraz krajowych uregulowań. Ważna u wyjeżdżających absolwentów liceów medycznych powinna być świadomość konieczności spełnienia podstawowego warunku umożliwiającego podjęcie pracy, jakim jest posiadanie co najmniej 3 letniego stażu (pracy) w zawodzie pielęgniarki w ostatnich 5 latach.

W związku z tym absolwentki liceów, które dawno temu wyjechały do innych krajów i podjęły pracę poza zawodem pielęgniarki (np. opiekuna, asystenta itp.) i w związku z tym nie spełniają powyższego warunku aktualnego wykonywania pracy w zawodzie (3/5), nie będą mogły skorzystać z nowych uregulowań dyrektywy.

Źródło strona internetowa Ministerstwa Zdrowia (data publikacji 29.11.2013 r.)

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej

Uregulowania prawne w ochronie zdrowia:
Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej (Dz.U.2012.817)


Europejska legitymacja zawodowa:
Podręcznik użytkownika dla wnioskodawców

Pozostałe informacje:
Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych

Wykaz Ośrodków informacyjnych na terenie Unii Europejskiej

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny NIPiP

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych

Kwalifikacje zawodowe osób uzyskane poza terytorium UE